Facebook pixel

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy mielőtt Ön számunkra megadja személyes adatait, tömör, közérthető és átlátható formában Ön megfelelő tájékoztatást kapjon a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról. A jelen tájékoztató irányadó valamennyi, a MIELL cégcsoporthoz tartozó egyes gazdasági társaságra, mint önálló adatkezelőre, illetve meghatározott esetekben, mint közös adatkezelőkre.

A MIELL cégcsoporthoz tartozó társaságok a személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló (EU) 2016/679. számú rendelete, illetve a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályok alapján kezelik.

 

Magánszemély szerződő partnereink adatvédelmi tájékoztatása

Amennyiben Ön a MIELL cégcsoport valamely társaságával magánszemélyként köt szerződést, úgy ezen szerződéssel összefüggésben az alábbi adatokat kezeljük:

Név, anyja neve, lakcíme, postázási/értesítési címe adóazonosító jele, egyéni vállalkozó adószáma, nyilvántartási száma, születési helye, ideje, bankszámlaszáma, telefonszáma, e-mail címe;

Az adatkezelés célja: ajánlat adása, szerződéses feltételek leegyeztetése, szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, adó és számviteli jogszabályban rögzített nyilvántartási, megőrzési kötelezettség teljesítése, jogszabályban biztosított igényérvényesítéshez kapcsolódó jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése

Az adataihoz az adatkezelő azon munkavállalói és közreműködői, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek, így a pénzügyi-, könyvelési-, adózási, jogi tevékenységeket ellátó személyek és adatfeldolgozók (amennyiben teljesítésükhöz szükséges), könyvelő (a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében), jogi igényérvényesítés esetén jogi szakértő, az illetékes hatóság, bíróság férhetnek hozzá.

A személyes adatait az adatkezelő a szerződés teljesítésének ideje alatt, illetve a szerződés megszűnését követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig őrzi.

Amennyiben Ön személyes adatait nem kívánja megadni, úgy a szerződés nem tud a felek között létrejönni.

  

Érintettnek nem minősülő szerződő partnerek (cégek, intézmények) természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak adatvédelmi tájékoztatása

Amennyiben Ön érintettnek nem minősülő szerződő partnerünk természetes személy képviselője, illetve az ajánlatadás folyamán vagy a megkötött szerződésben megjelölt kapcsolattartója, úgy alábbi adatait kezeljük:

Név, céges telefonszám, ennek hiányában bármely megadott telefonszám, céges e-mail cím, ennek hiányában bármely megadott e-mail cím, beosztás

Az adatkezelés célja: ajánlatadás során kapcsolattartás, szerződéses feltételek leegyeztetése, szerződésekben az érintett cégképviselőként, vagy kapcsolattartó személyként történő megjelölése, kapcsolattartóként üzleti kapcsolattartás a szerződéses partnerekkel

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő és szerződő partnere jogos érdeke, vagyis, hogy a szerződés a felek megállapodásának megfelelően létrejöhessen, a szerződő partner természetes személy képviselője a szerződést cégszerűen aláírja, és a szerződő felek a szerződés teljesítésének ideje alatt a szerződés teljesítése érdekében az üzleti kapcsolatot fenn tudják tartani az arra kijelölt kapcsolattartó személy által.

Az adataihoz az adatkezelő azon munkavállalói és közreműködői, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek, így a pénzügyi-, könyvelési-, adózási, jogi tevékenységeket ellátó személyek és adatfeldolgozók (amennyiben teljesítésükhöz szükséges), könyvelő (a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében), jogi igényérvényesítés esetén jogi szakértő, az illetékes hatóság, bíróság férhetnek hozzá.

A személyes adatait az adatkezelő a szerződés teljesítésének ideje alatt, illetve a szerződés megszűnését követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig őrzi.

Amennyiben Ön a személyes adatait nem kívánja megadni, úgy nem lehetséges az érintettnek nem minősülő üzleti partnerrel a szerződéskötés, illetve az üzleti kapcsolattartás.

Álláspályázók adatvédelmi tájékoztatása

Pályázóink személyes adatainak védelme kiemelt jelentőségű számunkra, tájékoztatjuk, hogy pályázata elküldésével, jelentkezésével Ön bekerül a MIELL cégcsoport pályázói adatbázisába. Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően a pályázatával összefüggésben megadott személyes adatait bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át.

Amennyiben Ön a MIELL cégcsoport valamely társaságánál álláshely betöltésére jelentkezik, úgy az alábbi adatait kezeljük:

Név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő, adóazonosító jel, TAJ szám, személyi igazolvány szám, lakcím, tartózkodási hely, állampolgárság, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám, munkaköri alkalmassági vizsgálat eredménye, megállapítása, iskolai végzettségre vonatkozó adatok, végzettséget igazoló bizonyítvány száma, szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok, külföldi leendő munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot, tartózkodást igazoló dokumentumának megnevezése és száma;

Az adatkezelés célja: a meghirdetett munkakör betöltése, munkaszerződés megkötése; ugyanabban vagy hasonló munkakörben később meghirdetett pályázat alapján a pályázó megkeresése, munkakör betöltése, munkaszerződés megkötése, munkaköri alkalmasság megállapítása, külföldi leendő munkavállaló esetén a munkaszerződés létesítéséhez szükséges engedély kérelem intézése különböző hatóságok előtt a munkaszerződés megkötése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: munkáltató jogos érdeke, vagyis az üres álláshelyekre a legalkalmasabb jelentkező kiválasztása és a munkakör betöltése, és az alkalmasnak ítélt pályázóval munkaszerződés megkötése; illetve későbbi álláshirdetéssel megkeresés alapján a legalkalmasabb jelentkező kiválasztása, munkakör betöltése, és az alkalmasnak ítélt pályázóval munkaszerződés kötése, illetve a pályázónak is jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az álláshelyet, vagy a később meghirdetett álláshelyet betöltse, amennyiben arra alkalmasnak bizonyul, továbbá a külföldi leendő munkavállalók esetében a felek közös érdeke, hogy a munkáltató a munkaszerződés létesítéséhez szükséges engedélyezési eljárásban közreműködjön, és így a munkaszerződés a munkáltató és a külföldi munkavállaló között jogszerűen létrejöhessen.

Az adataihoz a munkáltatónál a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, a munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók és közreműködők, igényérvényesítés esetén, illetve külföldi leendő munkavállaló munkaszerződés létesítéséhez szükséges engedélyeivel kapcsolatos eljárás esetén az illetékes hatóság, bíróság férhetnek hozzá.

A személyes adatait sikeres pályázat esetén a munkaügyi, és egyéb vonatkozó jogszabályok szerinti időtartamig, sikertelen pályázat esetén a pályázat benyújtásától, jelentkezéstől számított 5 évig őrizzük meg, a határidő lejártával a sikertelen pályázati anyagok teljes mértékben törlésre kerülnek.

Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a munkahelyi adatkezelések alapvető követelményeiről szóló 2016-os tájékoztatója alapján az adatkezelő a felvételi eljárás folyamán megismerheti az adott állásra pályázó közösségi oldalakon közzétett bárki számára elérhető, nyilvános, a munkavégzés szempontjából lényeges személyes adatait. Ezzel összefüggésben tájékoztatom továbbá arról, hogy az állás-pályázatot hirdető cég a pályázó közösségi oldalával kapcsolatban személyes adatot le nem ment, nem tárol, nem továbbít.

Az állásmegkeresésekkel kapcsolatban adatfeldolgozóként közreműködő SMS szolgáltató cég: Bitnet Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1192 Budapest, Pannónia út 14., cégjegyzékszáma: 01-09-190396, adószáma: 24937692-2-43, képviseli: Tóth András Gábor ügyvezető, telefon: +36 1 600 60 56, e-mail: sms@bitnet.hu)

Amennyiben a pályázati eljárás során személyes adatait nem kívánja megadni, úgy előfordulhat, hogy az álláshely betöltésére vonatkozó alkalmasságát a munkáltató nem fogja tudni megállapítani, így Ön elesik az álláshely betöltésének lehetőségétől.

Amennyiben Ön az álláshelyet betölti, akkor Önre a munkavállalókra irányadó adatvédelmi szabályok fognak vonatkozni, amelyekről részletes tájékoztatást a munkaviszony létrejöttekor fog kapni.

 

Adatvédelmi tájékoztató a kamerahasználatról a MIELL cégcsoport egyes társaságainál

 1. Amennyiben Ön a CSÖRNÖC-GYÖNGYE Kft. által üzemeltetett Vindő Étteremben (9800 Vasvár, Mártírok útja 54.)tartózkodik, úgy felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az étterem belső, földszinti étkező helyiségében 2 db vendégtérre, 1 db pultra irányított, a konyhában vendégektől elzárt területen 1 db a tálalópultra irányított, illetve az étterem külső falán 2 db parkolókra, a pinceszinten vendégektől elzárt területen 1 db folyosóra irányított kamera van elhelyezve, így ott tartózkodása során Önről hangrögzítés nélküli képfelvétel készül. A vendégtérben1 kamera a vendégtér délnyugati sarkában, 1 kamera a vendégtér északkeleti sarkában, 1 kamera a pult déli végén található, a konyhában 1 kamera a bejárattól jobbra található, a pinceszinten 1 kamera a raktárak folyosójának nyugati oldalán található, a külső falon 1 kamera déli bejárat felett, 1 kamera az épület délnyugati sarkán található. A kamerák látószöge a jelen tájékoztató mellékletében található alaprajzon van bejelölve. A kamerás megfigyelés nem konkrét személyre, hanem a vendégtér bizonyos részeire fókuszál, a kamerák látószöge az adatkezelési céllal összhangban álló területekre irányul. Az CSÖRNÖC-GYÖNGYE Kft. nem alkalmaz kamerát, megfigyelést olyan helyiségben, ahol az az emberi méltóságot sértheti, így különösen illemhelyiségekben, öltözőkben, zuhanyozókban, munkaközi szünetekre kijelölt helyeken, és kizárólag az adatkezelő saját üzemeltetésben álló részeket figyel meg, a kamera látószöge közterületre nem irányul.

Az adatkezelés célja: az adatkezelő által üzemeltetett étterem biztonságának megóvása, a CSÖRNÖC-GYÖNGYE Kft. vagyoni javainak megóvása, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek személy- és vagyonvédelme, valamint üzleti, fizetési titok védelme, illetve mindezek megsértése esetén a jogsértés kivizsgálása, az adatkezelő munkavállalóinak munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő és az étteremben tartózkodó személyek jogos érdeke, , vagyis az adatkezelő  a kamerás megfigyelőrendszert az előforduló jogsértések kivizsgálása, az étteremben tartózkodó személyek személy és vagyonvédelmének, üzleti és fizetési titok védelmének biztosítása, illetve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11/A.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az adatkezelő munkavállalóinak munkaviszonnyal összefüggő magatartásával kapcsolatos kifogás, panasz kivizsgálása érdekében alkalmazza.

Az adataihoz az adatkezelő ügyvezetője, valamint az üzletvezető csak panasz, jogsértés gyanújának felmerülése, munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásával kapcsolatos kifogás, panasz felmerülése esetén, illetve jogérvényesítés esetén a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, vagy az eljárásra illetékes más hatóságférhetnek hozzá.

A személyes adatait az adatkezelő főszabály szerint rögzítéstől számított 60 napig őrzi, kivéve ha a 60 napos őrzési időn belül jogsértés gyanúja, valamint az adatkezelő munkavállalóinak munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával kapcsolatos kifogás merül fel – ebben az esetben a kivizsgálás lezárultának napjáig, vagy amennyiben a felvétel hatósági, bírósági eljáráshoz kerül felhasználásra a hatósági vagy bírósági eljárás jogerős befejezéséig

 

 1. Amennyiben Ön az ÁDKE Kft. által üzemeltetett Sunrise Pizzériában (9900 Körmend, Bástya u. 4.)tartózkodik, úgy felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az étteremben kamerák vannak elhelyezve az alábbi helyeken:

1-es kamera a terasz utca oldali bejáratánál belépve a kapuszínben jobb oldalt fent található, rögzíti a kapuszínt és a teraszt

2-es kamera a fogyasztótérben található belépve az étterem főbejáratán a pulttól balra fent, amely a pultot és a pult előtti vendégtért rögzíti,

3-as kamera a vendégektől elzárt területen található, a gazdasági terület előtér/gazdasági bejárat részén az ajtón belépve bal oldalon fent, amely ezen területet rögzíti,

4-es kamera a vendégektől elzárt területen található, a gazdasági terület közlekedő raktárában az ajtón belépve jobb oldalon fent, amely ezen területet rögzíti,

5-ös kamera a vendégektől elzárt területen található, a gazdasági terület konyhájában az ajtón belépve bal oldalon fent, amely ezen területet rögzíti, így ott tartózkodása során Önről hangrögzítés nélküli képfelvétel készülhet. A kamerák látószöge a jelen tájékoztató mellékletében található alaprajzon van bejelölve. A kamerás megfigyelés nem konkrét személyre, hanem a vendégtér bizonyos részeire fókuszál, a kamerák látószöge az adatkezelési céllal összhangban álló területekre irányul. Az ÁDKE Kft. nem alkalmaz kamerát, megfigyelést olyan helyiségben, ahol az az emberi méltóságot sértheti, így különösen illemhelyiségekben, öltözőkben, zuhanyozókban, munkaközi szünetekre kijelölt helyeken, és kizárólag az adatkezelő saját üzemeltetésben álló részeket figyel meg, a kamera látószöge közterületre nem irányul.

Az adatkezelés célja: az adatkezelő által üzemeltetett étterem biztonságának megóvása, az ÁDKE Kft. vagyoni javainak megóvása, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek személy- és vagyonvédelme, valamint üzleti, fizetési titok védelme, illetve mindezek megsértése esetén a jogsértés kivizsgálása, az adatkezelő munkavállalóinak munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő és az étteremben tartózkodó személyek jogos érdeke, , vagyis az adatkezelő  a kamerás megfigyelőrendszert az előforduló jogsértések kivizsgálása, az étteremben tartózkodó személyek személy és vagyonvédelmének, üzleti és fizetési titok védelmének biztosítása, illetve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11/A.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az adatkezelő munkavállalóinak munkaviszonnyal összefüggő magatartásával kapcsolatos kifogás, panasz kivizsgálása érdekében alkalmazza.

Az adataihoz az adatkezelő ügyvezetői, valamint az üzletvezetők csak panasz, jogsértés gyanújának felmerülése, munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásával kapcsolatos kifogás, panasz felmerülése esetén, illetve jogérvényesítés esetén a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, vagy az eljárásra illetékes más hatóságférhetnek hozzá.

A személyes adatait az adatkezelő főszabály szerint rögzítéstől számított 30 napig őrzi, kivéve ha a 30 napos őrzési időn belül jogsértés gyanúja, valamint az adatkezelő munkavállalóinak munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával kapcsolatos kifogás merül fel – ebben az esetben a kivizsgálás lezárultának napjáig, vagy amennyiben a felvétel hatósági, bírósági eljáráshoz kerül felhasználásra a hatósági vagy bírósági eljárás jogerős befejezéséig.

 

Cookiek használata

A MIELL cégcsoport társaságainak honlapján való böngészéskor Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az internetszolgáltató a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyez el az Ön számítógépén vagy mobil eszközén. A cookie-k beállítását, letiltását a saját böngészőjében módosíthatja. A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk. Esetenként személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.

  

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (ez abban az esetben, ha az adatait nem Ön közvetlenül adta meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják, stb., azaz minden, az Ön személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti.

helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség. )

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben az adatkezelő az adatait nem kezelheti tovább.

panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu , ugyfelszolgalat@naih.hu .

bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adatkezelések során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá.

Tájékoztató adatvédelmi kérelmekkel kapcsolatos elérhetőségekről

 1. a) Személyes bejelentések, kérelmek, helyszín:
  Személyes ügyintézésre a társaság (cégcsoport) irodájában, a 9800 Vasvár, Járdányi professzor u. 8. szám alatt van lehetősége.
 2. b) Elektronikus vagy postai levelezés útján történő kapcsolattartás, kapcsolattartó mail cím:
  Elektronikus útonaz alábbi címen tud kapcsolatba lépni az adatkezelő adatvédelmi munkatársával: varadi@miellgroup.com
  Postai levelezés útjánkérelmét az adatkezelő székhelyére címzett tértivevényes (ajánlott) küldeményben küldje meg.
 3. c) Közvetlen megkeresés telefonon:
  telefonszám: +36-301850078
 4. d) Adatvédelemmel kapcsolatos kérelmet az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy az érintett személyes adataival kapcsolatban jogosult előterjeszteni. A kérelmet az adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelemmel kapcsolatos intézkedéséről az érintettet vagy az általa meghatalmazott személyt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja (szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható).

Tájékoztató a MIELL cégcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok, mint önálló adatkezelők cégadatairól

MIELL Quality Kft. adatkezelő: képviseli László Norbert ügyvezető, Hegyi Attila ügyvezető, Berta Gergely cégvezető, székhelye: 9800 Vasvár, Járdányi professzor u. 8., adószáma: 23192922-2-18, cégjegyzékszáma: 18-09-112275, elérhetősége: info@miellquality.hu.

MIELL Jobline Kft. adatkezelő: képviseli: László Norbert ügyvezető, székhelye: 9800 Vasvár, Járdányi professzor u. 8., adószáma: 25823736-2-18, cégjegyzékszáma: 18-09-113112, elérhetőség: job@miellgroup.com.

MIELL GreenLife Kft. adatkezelő: képviseli: Borsics Balázs ügyvezető, székhelye: 9800 Vasvár, Járdányi professzor u. 8., adószáma: 27455166-2-18, cégjegyzékszáma: 18-09-114965 , elérhetőség: office@miellgreen.com

BOTI TEAM Kft. adatkezelő: képviseli: Botfa Balázs ügyvezető, székhelye: 9800 Vasvár, 0368/2. hrsz., adószáma: 14724657-2-18, cégjegyzékszáma: 18-09-108708, elérhetősége: balazs.botfa@botiteam.hu

BOTI Vagyonkezelő és Üzemeltető Kft. adatkezelő: képviseli: Botfa Balázs ügyvezető, székhelye: 9800 Vasvár, 0368/2. hrsz., adószáma: 25884391-2-18, cégjegyzékszáma: 18-09-113188, elérhetősége: balazs.botfa@botiteam.hu.

MIELL Vagyonkezelő Kft. adatkezelő: képviseli: Botfa Bálint ügyvezető, székhelye: 9800 Vasvár, 0368/2. hrsz., adószáma: 25868830-2-18, cégjegyzékszáma: 18-09-113168, elérhetősége: info@miellquality.hu.

Madison Events Kft. adatkezelő: képviseli: Burka Viktor ügyvezető, székhelye: 8912 Nagypáli, 83/138/A., adószáma: 25181863-2-20, cégjegyzékszáma: 20-09-076241, elérhetősége: balint.botfa@miellquality.hu.

ÁDKE Kft. adatkezelő: képviseli: Botfa Bálint ügyvezető, Pungor Enikő ügyvezető, székhelye: 9900 Körmend, Bástya u. 4., adószáma: 23358940-2-18, cégjegyzékszáma: 18-09-110363, elérhetősége: info@miellquality.hu.

CSÖRNÖC-GYÖNGYE Kft. adatkezelő: képviseli: Botfa Balázs ügyvezető, székhelye: 9800 Vasvár, Mártírok útja 54., adószáma: 24900083-2-18, cégjegyzékszáma: 18-09-112176, elérhetősége: balazs.botfa@botiteam.hu.

B&T e-Spejz.hu Kft. adatkezelő: képviseli: Tomanóczy Péter ügyvezető, székhelye: 9800 Vasvár, Kismákfa u. 94., adószáma: 27064805-2-18, cégjegyzékszáma: 18-09-114066, elérhetősége: info@e-spejz.hu.

Multi Partner Solutions Kft. adatkezelő: képviseli: Baksi Péter ügyvezető, székhelye: 9800 Vasvár, Járdányi professzor u. 8., cégjegyzékszáma: 18-09-113278, adószáma: 25954102-2-18, elérhetősége: info@multipartner.hu.

A cégcsoport társaságai tájékoztatják Önt, hogy ügyviteli okokból, vagy amennyiben azt jogos érdek indokolja, vagy valamely szerződés teljesítéséhez szükséges, az általuk kezelt személyes adatokhoz a cégcsoport fentebb felsorolt társaságainak célhoz kötött hozzáférést biztosítanak, és ilyen esetekben is gondoskodnak az adatvédelmi szabályok maradéktalan betartatásáról.